StoryEditor
INICIJATIVA

Vlada FBiH: Neophodno donošenje novog Zakona o zaštiti potrošača u BiH

Piše fena  /  25.03.2022., 12:27h
S ciljem stvaranja uvjeta za jednak tretman, kako potrošača tako i trgovaca, na jedinstvenom prostoru Bosne i Hercegovine i daljnjeg usklađivanja s regulativom EU, Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici, a na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, zaključila da će Vijeću ministara BiH uputiti inicijativu za utvrđivanje i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prednacrta zakona o zaštiti potrošača BiH, usklađenog s pravnom stečevinom (acquis) Europske unije.

U informaciji Federalnog ministarstva trgovine prezentiranoj Vladi FBiH navedeno je da je pravni okvir za zaštitu potrošača u BiH sadržan u Zakonu o zaštiti potrošača BiH, a koji se primjenjuje u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH, dok se u Republici Srpskoj primjenjuje entitetski zakon iz ove oblasti.

Iz Ministarstva ističu da od usvajanja važećeg bh. zakona 2006. godine, zakonodavstvo o zaštiti potrošača u BiH se nije mijenjalo, izuzev manje izmjene u 2015. godini. U Europskoj uniji zakonodavstvo o zaštiti potrošača je značajno promijenjeno, te je kroz velik dio novih direktiva odgovoreno na nove tržišne okolnosti. Zbog toga postoji potreba da bude osigurana usklađenost bh. zakona sa značajnim promjenama u okviru pravne stečevine EU.

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Europske unije, koji je stupio na snagu 1.6.2015. godine, BiH se obavezala da uskladi svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU. To je i jedan od osnovnih uvjeta koje BiH mora ispuniti na svom putu ka članstvu u EU. U Mišljenju Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU od 29. svibnja 2019. godine i pratećem Analitičkom izvještaju ocijenjeno je da je BiH u ranoj fazi pripremljenosti u oblasti zaštite potrošača, te da posebnu pažnju treba posvetiti usklađivanju zakonodavstva o zaštiti potrošača na svim nivoima sa acquisem i osiguravanjem njegovog pravilnog provođenja.

Dijalog o politikama djelovanja između EU i BiH u oblasti zaštite potrošača , kako se navodi iz Federalnog ministarstva trgovine,  odvija se u okviru sektorskog Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača. Europska unija, kroz ovaj pododbor, kontinuirano Bosni i Hercegovini daje preporuku o potrebi usklađivanja zakonodavstva o zaštiti potrošača sa acquisem.

S ciljem pružanja pomoći Bosni i Hercegovini za izvršenje preporuka u ovoj oblasti, EU je odobrila i financirala Projekt „Podrška za MoFTER u usklađivanju Zakona o zaštiti potrošača BiH s pravnom tekovinom EU“, koji je realiziran od 20.5.2019. do 20.1.2020. godine. Kao rezultat ovog projekta, načinjen je Prednacrt novog Zakona o zaštiti potrošača BiH u koji su, u odgovarajućem obimu, transponirane nove „potrošačke“ direktive EU, te unaprijeđene pojedine materijalne i prekršajne odredbe i otklonjeni nedostatci uočeni tijekom dosadašnje primjene Zakona.

Federalno ministarstvo trgovine ukazuje na činjenicu da je Prednacrt zakona pripremljen krajem 2019. godine, a nadležno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH još nije planiralo upućivanje ovog propisa Vijeću ministara BiH, radi razmatranja i upućivanja u parlamentarnu proceduru donošenja.

Također ističu da s druge strane, na entitetskom nivou, prvi Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj donesen je 2012. godine, dok su u 2014., 2017. i 2021. izvršene određene izmjene i dopune, kojim su otklonjeni određeni nedostaci uočeni u državnom zakonu.

Neusklađenost pravne regulative na jedinstvenom ekonomskom prostoru BiH ima negativan efekt na prava i obaveze kako potrošača, tako i trgovaca u FBiH. Suvremeno tržište podrazumijeva visok i jedinstven nivo zaštite prava potrošača, odnosno stvaranje institucionalne strukture koja predstavlja osnovu za provođenje efikasne politike u ovoj oblasti i nadzor nad tržištem kao efikasnih instrumenata za rješavanje potrošačkih sporova, zaključuju iz Federalnog ministarstva trgovine, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

Dnevnik.ba                                         

04. ožujak 2024 12:50