Article_Top_970x250

Konačna presuda: Zgrada travničke gimnazije treba biti vraćena Vrhbosanskoj nadbiskupiji

gimnazija travnik

Konačna presuda: Zgrada travničke gimnazije treba biti vraćena Vrhbosanskoj nadbiskupiji

lip 05, 2018
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Europski sud je naredio nadležnim vlastima da odmah osiguraju potpuno izvršenje odluke Doma za ljudska prava

Europski sud za ljudska prava je danas objavio presudu u predmetu Vrhbosanska nadbiskupija protiv Bosne i Hercegovine koja se odnosi na propust nadležnih vlasti Srednjebosanske županije i Federacije BiH da izvrše odluku Doma za ljudska prava BiH od 9. svibnja 2003. godine, priopćila je zastupnica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava Belma Skalonjić.

Odlukom Doma utvrđeno je da su nadležne vlasti u FBiH diskriminirale aplikanta u uživanju prava na slobodu vjere. Dom je naredio FBiH da osigura premještaj JU "Mješovite srednje škole Travnik" iz zgrade Gimnazije, te da vrati zgradu u posjed Vrhbosanskoj nadbiskupiji u roku od jedne godine. U cilju izvršenja odluke Doma, FBiH je u svibnju 2004. zaključila sporazum sa Vrhbosanskom nadbiskupijom kojim se obavezala da će predati zgradu Gimnazije u posjed najkasnije do 1.6.2006. godine. Nakon toga uslijedio je niz odluka kojima je Općina Travnik preuzela mjere u cilju izvršenja, a jedna od javnih škola je iseljena iz zgrade Gimnazije.

Kršenje Konvencije

I Ustavni sud BiH je 2012. utvrdio da FBiH nije provela odluku Doma za ljudska prava.

Vrhbosanska nadbiskupija je prošle godine pokrenula parnični postupak pred Općinskim sudom u Travniku radi predaje u posjed zgrade Gimnazije i isplate naknade na ime rente za njeno korištenje za period od veljače 2014. do lipnja 2017. Općinski sud u Travniku je dosudio tužbeni zahtjev Vrhbosanske nadbiskupije u visini 270.360 KM na ime rente i 6.713 KM za troškove postupka. Općinski sud je naredio da se prostorije škole predaju Vrhbosanskoj nadbiskupiji u roku od 30 dana.

Europski sud je u današnjoj presudi zaključio da je došlo do kršenja člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, odnosno da nadležne domaće vlasti nisu izvršile odluku Doma od 09.05.2003. godine. Europski sud je naredio nadležnim vlastima da odmah osiguraju potpuno izvršenje odluke Doma za ljudska prava.

Vrhbosanska nadbiskupija je u postupku pred Europskim sudom potraživala 1.522.143 eura zbog pretrpljene materijalne štete na ime rente i naknade za korištenje igrališta, te 200.000 eura na ime naknade nematerijalne štete.

Isplata rente

U tom pogledu, Europski sud je podsjetio da je Općinski sud u Travniku već dosudio naknadu za određeni period kako je aplikant i tražio. Sud je odbio da nagađa zašto aplikant nije tražio isplatu rente u punom iznosu za cjelokupan period neizvršenja, te je odbio zahtjev za naknadu materijalne štete. Europski sud je dosudio Vrhbosanskoj nadbiskupiji 4.000 eura nematerijalne štete i 500 eura za troškove postupka.

Europski sud je istaknuo da su na osnovu njegove konačne presude nadležne vlasti u BiH dužne, ne samo da izvrše plaćanje dosuđenih iznosa na ime pravične naknade i troškova, već da pod nadzorom Komiteta ministara Vijeća Europe utvrde generalne i individualne mjere u domaćem pravnom poretku koje će dovesti do otklanjanja utvrđene povrede prava. Sud je stoga naložio tuženoj Bosni i Hercegovini da mora odmah osigurati potpuno izvršenje odluke Doma od 9. svibnja 2003. godine.

Ova presuda je konačna s danom objavljivanja.

Dnevnik.ba